§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania oraz zapisu na Newsletter, a także dokonywania reklamacji.
 2. Usługa wysyłki Newslettera jest dostępna w domenie https://apinano.eu po dokonaniu zapisu w odpowiednim formularzu.
 3. Klient może kontaktować się ze Usługodawcą za pomocą adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu lub formularza kontaktowego.
 4. Regulamin jest dostępny dla Klienta na głównej stronie internetowej oraz przy formularzu zapisu na Newsletter.
 5. Warunkiem skorzystania z Newslettera oraz korzystania z treści cyfrowych dostarczanych w ramach Newslettera jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. W ramach korzystania z Newslettera zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym.
 7. Klient nie może korzystać z usługi Newsletter używając niepoprawnych danych osobowych.

§2 DEFINICJE

Znaczenie pojęć użytych w Regulaminie:

 1. Usługodawca – DECONT sp. z o.o. z siedzibą w Rykach (08-500) ul. Lubelska 31 wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000550357, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS, NIP 5060113199, telefon +48 664 465 238, adres email info@apinano.eu.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca z usługi Newsletter.
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 4. Newsletter – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta Newslettera, który dokonał skutecznego zapisu na Newsletter i wyraził odpowiednie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

§3 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do skorzystania z usługi Newsletter potrzebne są:
  • dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia;
  • aktualna wersja przeglądarki internetowej np. Edge, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome obsługująca m.in. pliki cookies oraz umożliwiająca przeglądanie stron internetowych;
  • aktywne konto poczty e-mail. Usługodawca nie ma wpływu na to czy wysyłane przez niego treści trafiają do zakładki „spam”. Jest to zależne od ustawień poczty e-mail Klienta.
 2. Usługodawca zapewnia środki techniczne służące ochronie danych osobowych Klientów oraz wykorzystania ich przez osoby nieuprawnione.
 3. Usługodawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania usługi Newsletter.

§4 ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTER

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby usługa Newsletter była zgodna z najwyższymi standardami. W tym celu dba o jej jakość oraz funkcjonalność.
 2. Treści cyfrowe przesyłane przez Usługodawcę w ramach Newslettera są aktualne według stanu wiedzy i doświadczenia Usługodawcy na dzień ich sporządzenia.
 3. Usługodawca wysyłania wiadomości w ramach usługi Newsletter w założonej przez siebie regularności. Może także czasowo lub całkowicie zaprzestać wysyłania Newslettera.

§5 ZAPIS NA NEWSLETTER

 1. Klient może zamówić usługę Newsletter poprzez uzupełnienie formularza zapisu na Newsletter dostępnego na stronie internetowej Usługodawcy.
 2. Celem zapisania się do usługi Newsletter konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych i zaznaczenie odpowiednich zgód:
  • imienia i nazwiska,
  • numeru telefonu (opcjonalnie),
  • adresu e-mail,
  • akceptacja Regulaminu Newslettera i Polityki prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka (checkboxa). Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania zapisu na Newsletter.
 3. Dokonanie zapisu przez Klienta stanowi oświadczenie woli Klienta zamówienia usługi Newsletter zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 4. Dostarczenie Newslettera odbywa się w zamian za podanie danych osobowych wymaganych w procesie zapisu na usługę Newslettera i wymaga pozostawienia zgody na wysyłkę informacji handlowych i marketingowych.
 5. Klient, aby otrzymywać Newsletter musi potwierdzić chęć zapisu poprzez kliknięcie w odpowiedni link w pierwszej wiadomości e-mail otrzymanej po uzupełnieniu formularza zapisu.
 6. Zapis oznacza, że Klient zgadza się z Regulaminem Newslettera oraz Polityką prywatności i cookies Usługodawcy oraz wyraża zgodę na wysyłanie mu informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Poprzez zapis na Newsletter Klient wyraża również zgodę na wykorzystywanie przez Usługodawcę telekomunikacyjnych urządzeń końcowych Klienta (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Usługodawcy oraz przedstawiania Klientowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 8. Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do wysyłki Newslettera. Zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje zaprzestanie wysyłania Newslettera.
 9. Usługa Newsletter jest dostarczana przez czas nieokreślony od chwili potwierdzenia zapisu do czasu wycofania zgody przez Klienta lub zaprzestania realizacji usługi Newslettera przez Usługodawcę.
 10. Po wycofaniu zgody, dane Klienta mogą być przechowywane przez Usługodawcę jeszcze przez okres do 3 lat, w celu wykazania faktu udzielenia przez Klienta zgody na wysyłkę Newslettera oraz chwili jej wycofania, a także ewentualnych związanych z tym roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 11. Usługodawca może także prowadzić remarketing na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na promocji i reklamie usług kierowanych do osób zapisanych na Newsletter.

§6 REKLAMACJE

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby usługa Newslettera była zgodna z umową i aby Klient mógł z niej korzystać zgodnie z umową. W tym celu Usługodawca informuje w sposób jasny i zrozumiały Klienta o wszelkich istotnych wymaganiach, również po stronie Klienta.
 2. Jeżeli usługa Newsletter jest niezgodna z umową, Klient może żądać doprowadzenia do jej zgodności z umową.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres e-mail, dane kontaktowe), przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.
 4. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail lub adres Usługodawcy podany w niniejszym Regulaminie.
 5. Usługodawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu wysyłając stosowną informację na adres e-mail składającego reklamację lub inny, uzgodniony z Klientem sposób.
 6. Usługodawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji zgodnie z Polityką prywatności i Regulaminem.
 7. W przypadku reklamacji Newslettera należy kontaktować się z Usługodawcą za pomocą:
  • numer telefonu: +48 664 465 238
  • adres e-mail: info@apinano.eu

§7 DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Usługodawca. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych z ramienia Administratora jest Monika Szymańska. Kontaktować z Administratorem możesz się poprzez e-mail: info@apinano.eu lub pisemnie na adres Administratora.
 2. Dane osobowe Klienta podawane w formularzu zamówienia Usługi Newsletter będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientiem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania usługi).
 3. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  • rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  • tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  • w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
  • w celu wysyłki wiadomości elektronicznych w postaci Newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją usługi Newsletter oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja usługi Newsletter będą niemożliwe.
 5. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji usługi, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi.
 6. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (Newsletter).
 7. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 8. Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, chyba że Klient wyrazi na to zgodę.
 10. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji usługi Newslettra zostały opisane w Polityce prywatności znajdującej się na stronie głównej Fundacji.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn takich jak zmiana przepisów prawa, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej.
 2. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszało interesy konsumentów, Usługodawca deklaruje zmianę wskazanego postanowienia.
 3. Sądem właściwym do rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Usługodawcą a Klientiem jest sąd właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.